Suske en Wiske (190 a)
It Woelige Waad (Fryske edysje)

volume: 190 
language: Dutch 
coloring: full color 
used condition: mint
size: 260x198x5mm  

Diel 1 o/m 66 binne ferskynd yn swart-wyt. Dy dielen binne yn dizze útfiering net mear te krijen, mar se binne yn kleur op 'en nij opnommen yn 'e searje fan nûmer 67 ôf

€ 6,00
   
`